1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Pravidlá fóra

Тема в разделе "Czech and Slovak", создана пользователем Lunetta, 8 май 2014.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  pozn.: o dodrå¾iavanà­ tà½chto pravidiel rozhodujຠna zà¡klade vlastného uvà¡å¾enia innova å¡tà¡b a moderà¡tori. akà½koľvek obsah alebo odkazy, ktoré poruå¡ujຠtieto zà¡sady prostrednà­ctvom povoleného jazyka, môå¾u byť odstrà¡nené. vezmite prosà­m na vedomie , å¾e prijaté opatrenia budຠposudzované prà­pad od prà­padu, a preto môå¾e dôjsť k và¡å¾nejå¡à­m akcià¡m, sankcià¡m. prosà­m , majte na pamà¤ti , å¾e niå¾å¡ie uvedené kategórie nie sຠvyčerpà¡vajàºce a nevhodné sprà¡vanie akéhokoľvek druhu môå¾e viesť k odstrà¡neniu obsahu alebo zà¡kazu prispievania. ďakujem.


  nevhodnའjazyk

  kedy: pouå¾itie nesprà¡vneho jazyka. prosà­m, pouå¾à­vajte sprà¡vny jazyk a udrå¾iavajte svoje prà­spevky v norme sluå¡ného sprà¡vania.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  spamovanie, podvà¡dzanie, urà¡å¾anie

  kedy: snaha àºmyselne uraziť a vyprovokovať ostatnà½ch uå¾à­vateľov. neprispievajte å¾iadnym obsahom, ktorའsa netà½ka danej témy.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  hackovanie, vyuå¾à­vanie å¡kodlivà½ch programov

  kedy: kaå¾dé pouå¾itie, propagà¡cia hackov a å¡kodlivého softvéru je prà­sne zakà¡zanà¡, vrà¡tane spomenutia nà¡zvu, screenshotov, odkazov, sťahovania a/alebo pokynov k pouå¾itiu. ak si nie ste istà­ legà¡lnosťou programu, prosà­m nevà¡hajte kontaktovať moderà¡tora alebo zamestnanca priamo (pomocou pm) .
  čo: stà¡ly ban a moå¾nosť straty hernà½ch privilégià­.


  viacnà¡sobné/alternatà­vne àºčty

  kedy: vyuå¾à­vanie alternatà­vnych, zà¡kladnà½ch àºčtov, alebo podàºčtov na fórach nie je obmedzené. avå¡ak ak chcete pomocou nich obà­sť trest, aktualizovať vlastné témy alebo manipulovať s và½sledkami hlasovania, nie je to dovolené. v prà­pade, å¾e uå¾à­vateľ bude stà¡le vyuå¾à­vať alternatà­vne àºčty na obchà¡dzanie vyå¡å¡ie spomenutà½ch zà¡leå¾itostà­, budຠaplikované pravidlà¡ fóra a priestupky alternatà­vneho àºčtu budຠmať vplyv na jeho hlavnའàºčet.
  čo: alternatà­vne àºčty pouå¾à­vané nevhodne budຠnatrvalo zakà¡zané. primà¡rny àºčet bude predmetom dočasného alebo trvalého zà¡kazu, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  vydà¡vanie sa za l2 innova tà­m, gm, prevà¡dzkovateľa a moderà¡tora

  kedy: vydà¡vanie sa za zamestnancov innova alebo dobrovoľnà½ch pracovnà­kov (vrà¡tane gm, moderà¡torov a dobrovoľnà­kov podpory), s cieľom zavà¡dzať ďalå¡à­ch pouå¾à­vateľov .
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  diskusia banov, dočasnà½ch zà¡kazov a priestupkov

  kedy: obsah disciplinà¡rnych konanà­ je povaå¾ovanའza osobné informà¡cie medzi innova a postihnutou stranou. obsahuje to hlavne priestupky, pozastavenia alebo zà¡kazy na fóre, pozastavenia alebo zà¡kazy v hre, và½zvy, å¾iadosti.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  hrozby, ohovà¡ranie a obťaå¾ovanie

  kedy: vyhrà¡å¾anie alebo obťaå¾ovanie ostatnà½ch uå¾à­vateľov. ak mà¡te problém s inà½m členom komunity, rieå¡te to cez sàºkromné sprà¡vy.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  diskriminà¡cia

  kedy: diskriminà¡cia akéhokoľvek druhu. to znamenà¡ obsah, ktorའby mohol byť povaå¾ovanའza diskriminà¡ciu určitej rasy, nà¡rodnosti, etnického pôvodu, pohlavia, sexuà¡lnej orientà¡cie, jazyka, nà¡boå¾enstva, veku, skupiny hrà¡čov (napr. hodnotenia, skàºsenosti, và½hody, atď.)
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  nezà¡konnà½, nemravnའobsah

  kedy : diskusia o nezà¡konnà½ch, obscénnych, morà¡lne pochybnà½ch a ďalå¡à­ch citlivà½ch témach, và½nimkou nie je ani obsah avatarov a podpisov. prà­klady tém, ktoré nie sຠvhodné pre tàºto strà¡nku: softvérové ​​pirà¡tstvo, politicky kontroverzné udalosti a stanoviskà¡, regulované là¡tky, akékoľvek témy, ktré patria do kategórie "18+" alebo " pre dospelà½ch ", grafické nà¡silie.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz , v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  reklama

  kedy: nepouå¾à­vajte toto fórum pre reklamné àºčely. to zahŕňa odporàºčanie odkazov, propagà¡ciu webovà½ch strà¡nok (okrem fanàºå¡ikovskà½ch strà¡nok) a umiestňovanie produktu. obsah, ktorའprospieva hre je zvyčajne tolerovanའ- ak si nie ste istà­ , obrà¡ťte sa na moderà¡tora alebo naå¡ich zamestnancov.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz , v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.  pozn: odvolanie tà½kajàºce sa priestupku, pozastavenia alebo zà¡kazu na fóre -

  prosà­m, nevà¡hajte sa obrà¡tiť na sprà¡vcu fóra pomocou sàºkromnej sprà¡vy. odvolanie musà­ obsahovať meno (nà¡zov) àºčtu a dôvod odvolania. zneuå¾itie odvolacieho systému bude mať za nà¡sledok, å¾e vå¡etky odvolania tà½kajàºce sa và¡å¡ho àºčtu nebudຠbrané do àºvahy. nadmerné zneuå¾à­vanie tohto systému môå¾e viesť k trvalej strate privilégià­ na fóre alebo v hre.


  pozn: sprà¡va o poruå¡enà­ pravidiel
  prosà­m, pouå¾ite funkciu nahlà¡siť prà­spevok (report post)[​IMG], pomocou ktorého môå¾ete nahlà¡siť akà½koľvek nevhodnའobsah na fóre moderà¡torom. tento nà¡stroj je najàºčinnejå¡à­ spôsob, ako nà¡m môå¾ete pomôcť udrå¾ať tento web v rà¡mci noriem sluå¡ného sprà¡vania.
   
Статус темы:
Закрыта.