1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Pravidlá fóra

Discussion in 'Czech and Slovak' started by Lunetta, May 8, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  pozn.: o dodrå¾iavanà­ tà½chto pravidiel rozhodujຠna zà¡klade vlastného uvà¡å¾enia innova å¡tà¡b a moderà¡tori. akà½koľvek obsah alebo odkazy, ktoré poruå¡ujຠtieto zà¡sady prostrednà­ctvom povoleného jazyka, môå¾u byť odstrà¡nené. vezmite prosà­m na vedomie , å¾e prijaté opatrenia budຠposudzované prà­pad od prà­padu, a preto môå¾e dôjsť k và¡å¾nejå¡à­m akcià¡m, sankcià¡m. prosà­m , majte na pamà¤ti , å¾e niå¾å¡ie uvedené kategórie nie sຠvyčerpà¡vajàºce a nevhodné sprà¡vanie akéhokoľvek druhu môå¾e viesť k odstrà¡neniu obsahu alebo zà¡kazu prispievania. ďakujem.


  nevhodnའjazyk

  kedy: pouå¾itie nesprà¡vneho jazyka. prosà­m, pouå¾à­vajte sprà¡vny jazyk a udrå¾iavajte svoje prà­spevky v norme sluå¡ného sprà¡vania.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  spamovanie, podvà¡dzanie, urà¡å¾anie

  kedy: snaha àºmyselne uraziť a vyprovokovať ostatnà½ch uå¾à­vateľov. neprispievajte å¾iadnym obsahom, ktorའsa netà½ka danej témy.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  hackovanie, vyuå¾à­vanie å¡kodlivà½ch programov

  kedy: kaå¾dé pouå¾itie, propagà¡cia hackov a å¡kodlivého softvéru je prà­sne zakà¡zanà¡, vrà¡tane spomenutia nà¡zvu, screenshotov, odkazov, sťahovania a/alebo pokynov k pouå¾itiu. ak si nie ste istà­ legà¡lnosťou programu, prosà­m nevà¡hajte kontaktovať moderà¡tora alebo zamestnanca priamo (pomocou pm) .
  čo: stà¡ly ban a moå¾nosť straty hernà½ch privilégià­.


  viacnà¡sobné/alternatà­vne àºčty

  kedy: vyuå¾à­vanie alternatà­vnych, zà¡kladnà½ch àºčtov, alebo podàºčtov na fórach nie je obmedzené. avå¡ak ak chcete pomocou nich obà­sť trest, aktualizovať vlastné témy alebo manipulovať s và½sledkami hlasovania, nie je to dovolené. v prà­pade, å¾e uå¾à­vateľ bude stà¡le vyuå¾à­vať alternatà­vne àºčty na obchà¡dzanie vyå¡å¡ie spomenutà½ch zà¡leå¾itostà­, budຠaplikované pravidlà¡ fóra a priestupky alternatà­vneho àºčtu budຠmať vplyv na jeho hlavnའàºčet.
  čo: alternatà­vne àºčty pouå¾à­vané nevhodne budຠnatrvalo zakà¡zané. primà¡rny àºčet bude predmetom dočasného alebo trvalého zà¡kazu, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  vydà¡vanie sa za l2 innova tà­m, gm, prevà¡dzkovateľa a moderà¡tora

  kedy: vydà¡vanie sa za zamestnancov innova alebo dobrovoľnà½ch pracovnà­kov (vrà¡tane gm, moderà¡torov a dobrovoľnà­kov podpory), s cieľom zavà¡dzať ďalå¡à­ch pouå¾à­vateľov .
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  diskusia banov, dočasnà½ch zà¡kazov a priestupkov

  kedy: obsah disciplinà¡rnych konanà­ je povaå¾ovanའza osobné informà¡cie medzi innova a postihnutou stranou. obsahuje to hlavne priestupky, pozastavenia alebo zà¡kazy na fóre, pozastavenia alebo zà¡kazy v hre, và½zvy, å¾iadosti.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  hrozby, ohovà¡ranie a obťaå¾ovanie

  kedy: vyhrà¡å¾anie alebo obťaå¾ovanie ostatnà½ch uå¾à­vateľov. ak mà¡te problém s inà½m členom komunity, rieå¡te to cez sàºkromné sprà¡vy.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  diskriminà¡cia

  kedy: diskriminà¡cia akéhokoľvek druhu. to znamenà¡ obsah, ktorའby mohol byť povaå¾ovanའza diskriminà¡ciu určitej rasy, nà¡rodnosti, etnického pôvodu, pohlavia, sexuà¡lnej orientà¡cie, jazyka, nà¡boå¾enstva, veku, skupiny hrà¡čov (napr. hodnotenia, skàºsenosti, và½hody, atď.)
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz, v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  nezà¡konnà½, nemravnའobsah

  kedy : diskusia o nezà¡konnà½ch, obscénnych, morà¡lne pochybnà½ch a ďalå¡à­ch citlivà½ch témach, và½nimkou nie je ani obsah avatarov a podpisov. prà­klady tém, ktoré nie sຠvhodné pre tàºto strà¡nku: softvérové ​​pirà¡tstvo, politicky kontroverzné udalosti a stanoviskà¡, regulované là¡tky, akékoľvek témy, ktré patria do kategórie "18+" alebo " pre dospelà½ch ", grafické nà¡silie.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz , v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.


  reklama

  kedy: nepouå¾à­vajte toto fórum pre reklamné àºčely. to zahŕňa odporàºčanie odkazov, propagà¡ciu webovà½ch strà¡nok (okrem fanàºå¡ikovskà½ch strà¡nok) a umiestňovanie produktu. obsah, ktorའprospieva hre je zvyčajne tolerovanའ- ak si nie ste istà­ , obrà¡ťte sa na moderà¡tora alebo naå¡ich zamestnancov.
  čo: dočasnའalebo trvalའzà¡kaz , v zà¡vislosti od zà¡vaå¾nosti a predchà¡dzajàºcich priestupkov.  pozn: odvolanie tà½kajàºce sa priestupku, pozastavenia alebo zà¡kazu na fóre -

  prosà­m, nevà¡hajte sa obrà¡tiť na sprà¡vcu fóra pomocou sàºkromnej sprà¡vy. odvolanie musà­ obsahovať meno (nà¡zov) àºčtu a dôvod odvolania. zneuå¾itie odvolacieho systému bude mať za nà¡sledok, å¾e vå¡etky odvolania tà½kajàºce sa và¡å¡ho àºčtu nebudຠbrané do àºvahy. nadmerné zneuå¾à­vanie tohto systému môå¾e viesť k trvalej strate privilégià­ na fóre alebo v hre.


  pozn: sprà¡va o poruå¡enà­ pravidiel
  prosà­m, pouå¾ite funkciu nahlà¡siť prà­spevok (report post)[​IMG], pomocou ktorého môå¾ete nahlà¡siť akà½koľvek nevhodnའobsah na fóre moderà¡torom. tento nà¡stroj je najàºčinnejå¡à­ spôsob, ako nà¡m môå¾ete pomôcť udrå¾ať tento web v rà¡mci noriem sluå¡ného sprà¡vania.
   
Thread Status:
Not open for further replies.