1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

L2 Store

Discussion in 'Czech and Slovak' started by Lunetta, May 20, 2014.

 1. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  å ťastie praje statočnà½m​

  [​IMG]

  astrológia bola vå¾dy povaå¾ovanà¡ za tajomnຠa tà½m pà¡dom aj nebezpečnຠzà¡leå¾itosť.slà¡vni astrológovia mali mà¡lo moå¾nostà­, boli vystavenà­ prenasledovanie a často boli nàºtenà­ utekať a skrà½vať sa, keď chceli å¾iť lepå¡ie. dnes jeden z nich zavà­tal do elmoredenu. navå¡tà­vte eve, mladàº, veľmi skàºsenຠastrologičku. nà¡jdete ju pri dimensional merchantovi.

  [​IMG]

  [​IMG] čà­tanie tarotovà½ch kariet

  1. ak mà¡te niekoľko kariet, moå¾ete hrať niekoľko hier zà¡roveň (maximà¡lne 50).
  1 kupón = 1 tarotovà¡ karta = 1 hra.

  [​IMG]

  [​IMG]

  2. uistite sa, å¾e mà¡te dostatok miesta v inventà¡ri. ak ho nemà¡te, nebude moå¾né zà­skať odmenu. kliknite na talčà­tko begin a kryå¡tà¡lovà¡ gulička začne pulzovať. v tomto okamihu uvidà­te tri karty là­com nadol.obrà¡ťte jednu z nich a zà­skajte svoju odmenu. ak neotočà­te ani jednu kartu do 5 sekàºnd, karty sa otočia automaticky.

  3. na zadnej strane karty je zobrazenà¡ kat the cat a feline king. karta s feline king znamenà¡, å¾e obdrå¾à­te bonusovຠodmenu.

  [​IMG]

  [​IMG] odmeny

  sຠdva tipy odmien: å¡tandardné a bonusové.
  å tandardnຠodmenu obdrå¾à­te pri karte s kat the cat a bonusovຠpri karte s feline king. bonusové odmeny sa objavujຠnà¡hodne medzi 10. a 50. hrou. pribliå¾ne 1x v 30 hrà¡ch.

  tu je celkovའzoznam moå¾nà½ch odmien:

  zà¡kladné:
  [​IMG]

  pozor! popisy častà­ assasin suit obsahujຠnejasné informà¡cie tà½kajàºce sa và½meny s npc. moå¾ete vymeniť vå¡etky 4 časti s eve. avå¡ak aby sa và¡m to podarilo, musà­te mať vå¡etky å¡tyri časti v inventà¡ri.

  [​IMG]

  bonusové:
  [​IMG]

  pozor! popisy častà­ assasin suit obsahujຠnejasné informà¡cie tà½kajàºce sa và½meny s npc. moå¾ete vymeniť vå¡etky 4 časti s eve. avå¡ak aby sa và¡m to podarilo, musà­te mať vå¡etky å¡tyri časti v inventà¡ri.

  [​IMG]

  [​IMG] dark assassin suit:

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  originà¡l nà¡jdete tu!

  [​IMG]
  skàºste čà­tať v tarotovà½ch kartà¡ch a nazrite do svojej budàºcnosti!
   
  orbi_ likes this.
 2. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  akའitem na zmenu vzhľadu by ste chceli vidieť v l2 store?

  ľudkovia,

  jedna z najčastejšà­ch otà¡zok , ktorà¡ sa nà¡m dostà¡va, je možnosť zà­skania roznych itemov na zmenu vzhľadu(ninja suit, apperance stones atď.). pomocou tohto topicu by sme radi nazbierali čo najviac informà¡cià­ o vašich požiadavkà¡ch. prosà­m, povedzte nà¡m, ktoré obleky a outfity by ste radi videli v l2 store.

  originà¡l nà¡jdete tu! zà¡roveň tam možete pridať svoj nà¡vrh, čo by ste v l2 store chceli vidieť (screen, nà¡zov itemu atd.)

  /edit: v prà­pade, že neviete, ako ktorà¡ appearance vyzerà¡, mrknite sa na tieto strà¡nky
   
  Last edited by a moderator: May 21, 2014
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  l2 store update

  dnes prebehla aktualizà¡cia l2 store, ktorà¡ spravà­ krà¡sny deň vå¡etkà½m vyznà¡vačom módy vo svete lineage 2! od teraz sຠnajpopulà¡rnejå¡ie (horàºce!), oko vyrà¡å¾ajàºce, obleky spolu s emerald a japonskà½mi zbraňami skladom 24/7!


  emerald zbrane

  [​IMG]

  jednoručnའmeč

  [​IMG]

  obojručnའmeč

  [​IMG]

  dà½ka

  [​IMG]

  fisty

  [​IMG]

  polearna

  [​IMG]

  luk

  [​IMG]

  kuå¡a

  [​IMG]

  jednoručnའblunt

  [​IMG]

  obojručnའblunt

  [​IMG]

  jednoručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  obojručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  dualmeče

  [​IMG]

  dualdà½ky

  [​IMG]

  dualblunty

  [​IMG]

  å tà­t

  [​IMG]

  sigil

  [​IMG]

  * obleky prezentované na screenshotoch slàºå¾ia len na demonå¡trà¡ciu. appearance stone na zbraň nezmenà­ và¡å¡ armor.

  japonské zbrane

  [​IMG]

  jednoručnའmeč

  [​IMG]

  obojručnའmeč

  [​IMG]

  dà½ka

  [​IMG]

  fisty

  [​IMG]

  polearna

  [​IMG]

  luk

  [​IMG]

  kuå¡a

  [​IMG]

  jednoručnའblunt

  [​IMG]

  obojručnའblunt

  [​IMG]

  jednoručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  obojručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  dualmeče

  [​IMG]

  dualdà½ky

  [​IMG]

  dual blunty

  [​IMG]

  å tà­t

  [​IMG]

  sigil

  [​IMG]

  * obleky prezentované na screenshotoch slàºå¾ia len na demonå¡trà¡ciu. appearance stone na zbraň nezmenà­ và¡å¡ armor.

  a teraz starà¡ dobrà¡ klasika - hity roku 2013

  metal suit appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  native taiwanese (tribal warrior) appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ninja appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  military appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  obmedzenia

  [​IMG]

  drahà­ hrà¡či. nasledujàºce popisy obsahujຠchyby (vyznačené na screenshotoch):
  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  hair accessory vylepå¡ené pendantom alebo "change weapon" skill neovplyvnà­ vaå¡u appearance. popisy itemov budຠopravené v najbliå¾à­ch updatoch.
   
 4. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  [l2 store update] the wondrous, the vintage and the shabby

  dobré rà¡no vå¡etkà½m!

  je to chvà­ľa, čo sme và¡m predstavili krabičky a je čas, aby sme và¡m priniesli niečo nové. dnes počas àºdrå¾by servru odstrà¡nime golden, silver a bronze crates z l2store a zaplnà­me ich miesto novà½mi skrinkami.

  začnime s najzaujà­mavejå¡ou z nich! moå¾ete vidieť, å¾e staré dobré talismany - abundance sຠspà¤ť!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]

  tà¡to skrinka je pre tà½ch, ktorà½ch zà¡ujmom je enchantovanieing. v nej moå¾ete nà¡jsť veľa zvitkov a kameňov podľa vaå¡ej chuti!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]  tu nà¡jdete uå¾itočné veci pre kaå¾dຠprà­leå¾itosť!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]


  obmedzenia pre skrinky:

  [​IMG]


  a teraz najzaujà­mavejå¡ie fakty! museli ste si vå¡imnàºť roztomilého agathiona vwondrous casket - odteraz bude tà¡to skrinka obsahovať rozne agathiony zverokruhu. teraz skrinka obsahuje [sub][​IMG][/sub] agathion - gemini, ale v najbliå¾å¡à­ch dňoch, od 22. 06. , và¡m wondrous casket bude dà¡vať ďalå¡à­ agathion zverokruhu, [sub][​IMG][/sub] agathion - cancer! ostatnའobsah zostane rovnakà½.

  tu je "plà¡n predaja" tà½chto agathionov:

  [​IMG]

  pozor - tieto agathiony majຠlevely!

  mà¡me dokopy 12 agathionov zverokruhu. kaå¾dའz nich moå¾e byť vylepå¡enའo 1 level so 100% å¡ancou. ako na to? veľmi jednoduch! tieto agathiony sຠr-grade a moå¾u byť rozbité na kryå¡tà¡ly. kaå¾dou kryå¡talizà¡ciou mà¡te å¡ancu na zà¡skanie å¡pecià¡lneho itemu- [sub][​IMG][/sub] starlight jar pouch. po otvorenà­ zà­skate [sub][​IMG][/sub] starlight jar. a toto je doleå¾ità¡ ingrediencia na zvà½å¡enie levelu agathiona!

  [​IMG]

  tabuľka niå¾å¡ie obsahuje zoznam itemov, ktoré moå¾ete zà­skať kryå¡talizà¡ciou agathionov na roznych leveloch. pozor, å¡anca zà­skať starlight jar pouch je vyå¡å¡ia kaå¾dà½m levelom!

  [​IMG]

  ikony znamenajàº:

  [sub][​IMG][/sub] crystal (r-grade)

  [sub][​IMG][/sub] gemstone (r-grade)

  [sub][​IMG][/sub] elcyum powder

  [sub][​IMG][/sub] elcyum crystal

  [sub][​IMG][/sub] starlight jar pouch


  ak budete mať å¡ťastie a zà­skate pouch, pokračujte! otvorte inventà¡r a uvidà­te tlačidlo compound (nà¡jdete ho vedľa adena distribution a crystallization).

  [​IMG]

  nebojte sa na neho kliknàºť! uvidà­te å¡pecià¡lne okno pre spojenie agathiona and starlight jar. presuňte và¡å¡ho agathiona to ľavej bunky a starlight jar - do pravej. akonà¡hle sຠoba itemy na svojom mieste, moå¾ete začať so zvà½å¡enà­m levelu và¡å¡ho agathiona! å anca na zvà½å¡enie je 100%.

  [​IMG]

  v compound okne uvidà­te và¡å¡ho nového agathiona s vyå¡å¡à­m levelom!

  [​IMG]

  hlavnou và½hodou zvyå¡ovania levelu và¡å¡ho agathiona je znà­å¾enie času trvania nabitia aktà­vneho skillu agathiona. kaå¾dའagathion mà¡ iné skilly.

  [​IMG]
  a tu moå¾ete vidieť vå¡etky agathiony horoskopu - no nie sຠroztomilé?
  [​IMG]
  nielenå¾e majຠtieto agathiony aktà­vne skilly, ale vylepå¡ia và¡m aj zà¡kladné staty. vå¡etky pasà­vne charakteristiky a rezisty fungujຠna olympià¡de a ceremony of chaos!

  [​IMG]

  je to pre và¡s veľmi veľa informà¡cià­? nech sa pà¡či - krà¡tka prà­ručka và¡m s tà½m pomoå¾e!

  [​IMG]