1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Eventy

Discussion in 'Czech and Slovak' started by Lunetta, May 21, 2014.

 1. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  hardcorely yours, lineage

  [​IMG]

  ľudia!

  dnes å¡tartuje obrovskà¡ oslava! ako iste viete, lineage ii dosiahla 10 ročné jubileum. uvaå¾ujeme o tom ako o và½znamnom và½ročà­ a uvà¡dzame najvà¤čå¡à­ event v histórii lineage.
  k dispozà­cii bude å¡irokà¡ å¡kà¡la slà¡vnostà­ - od zbierania častà­ puzzle cez rozbà­janie tekvà­c aå¾ po boj s veľkà½m orkom.


  vezmite prosà­m na vedomie, å¾e aj keď celའevent bude trvať mesiac, kaå¾dà¡ slà¡vnosť mà¡ konkrétny plà¡n.

  1. puzzle event
  [​IMG] 10th anniversary event

  1. tento event pozostà¡va z niekoľkà½ch častà­. na to, aby ste obdrå¾ali odmenu potrebujete zbierať memory fragments a secret fragments.
  2. fragmenty môå¾ete pomocou å¡pecià¡lneho rozhrania, ktoré je dostupné na pravej strane vaå¡ej obrazovky.kliknite na tlačà­tko 10th anniversary event aby sa sprà­stupnili popisy slà¡vnostà­ a/alebo moå¾nosť obchodovania s nazbieranà½mi fragmentami.
   [​IMG]
  3. kaå¾dའkàºsok je farebnà¡ karta, ktorà¡ reprezentuje jeden z veľkà½ch lineage 2 updatov.
   [​IMG][​IMG]
  4. keď dokončà­te puzzle z memory fragment, dostanete obrà¡zok, ktorའvyvolà¡ krà¡sne spomienky. :)
  5. odmeny sa zdajຠbyť pekné:
   [​IMG]
  6. ak nà¡hodou mà¡te nejaké ďalå¡ie memory fragments alebo secret fragments, chаotic chronicle npc và¡m ich rà¡d vymenà­ za 10th anniversary items!
   [​IMG]
  7. và½mennའkurzovའlà­stok:
   [​IMG]
  8. môå¾ete taktieå¾ vyskàºå¡ať vaå¡e å¡ťastie v lotérii pri hre s jednà½m z troch npc. dajte npc 64 10th anniversary itemov a môå¾ete zà­skať jednu z nasledujàºcich odmien:
   [​IMG]
  9. je to stà¡le và½hernà¡ lotéria - vå¾dy dostanete jeden z itemov na predchà¡dzajàºcom obrà¡zku!
  10. je aj inà¡ cesta ako zà­skať memory fragments: dajte chaotic chronicle 50 10th anniversary itemov a dostanete nà¡hodne 1 fragment. ak budete mať å¡ťastie, tak za 50 10th anniversary itemov dostanete 8 rôznych memory fragments naraz.
   [​IMG]
  11. je pravdepodobné, å¾e zà­skate secret fragment 1 alebo 4.
  12. keď spravà­te puzzle z secret fragments, zà­skate obraz tajomného vetra.
  13. ako a kedy môå¾ete zà­skať secret fragments:
   [​IMG]
  14. tu sຠodmeny za 8 nazbieranà½ch fragmentov!
   [​IMG]
  15. odmenu dostanete (len ak mà¡te celé puzzle) kliknutà­m na receive reward. ak chà½ba čo len jedna časť puzzle, tlačà­tko bude neaktà­vne.
   [​IMG]


  truhličky:

  crafting ingredients pack
  môå¾ete zà­skať 10 kusov materià¡lu potrebného k và½robe.

  designer twilight armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: twilight armor crafting pack, twilight armor pack, alebo twilight armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer seraph armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: seraph armor crafting pack, seraph armor pack, alebo seraph armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer eternal armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: eternal armor crafting pack, eternal armor pack, alebo eternal armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  2. squash event
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event začne 20.05.2014 a končà­ 17.06.2014.
   [*]17.06.2014 počas àºdrå¾by servru 17.06.2014 budຠzmazané vå¡etky eventové itemy:
  • squash seed
  • large squash seed


  [​IMG] dostaňte sa k jadru!

  1. staré dobré tekvice su spà¤ť vo svete elmoredenu!
   [*]potrebujete zà­skať squash seed (pre malé tekvice) a large squash seed (pre veľké). pomôå¾e và¡m v tom aj chaotic throne npc, ktorའje umiestnenའna å¡pecià¡lnom eventovom pódiu! taktieå¾ và¡s oboznà¡mi s detailami eventu.
   [​IMG]
   [*]malé a veľké tekvice spawnujຠna 30 a 100 sekàºnd v tomto poradà­ (malà¡ 30s, veľà¡ 100s). uvidà­te odpočet priamo nad tekvicou. rozbite ju čo najrà½chlejå¡ie ako sa dà¡.
   [*]pouå¾ità­m squash seed môå¾ete zà­skať buď high-quality squash alebo defective squash (sólo rozbà­janie). vå¡etko je to o vaå¡om å¡ťastà­!
   [*]pouå¾ità­m large squash seed môå¾ete zà­skať buď high-quality large squash alebo defective large squash (party rozbà­janie). zase je to otà¡zka å¡ťastia!
   [*]tekvica môå¾e byť rozbà­janà¡ akoukoľvek zbraňou, a miera poå¡kodenia nerozhoduje. najdôleå¾itejå¡à­ je počet àºderov.
   [*]buďte pripravenà­, pretoå¾e budete potrebovať veľa anniversary itemov:
   [​IMG]

  [​IMG] odmeny

  1. keď je tekvica rozbità¡, mà¡te å¡ancu zà­skať secret fragment 2, 5 alebo 8 . tieto fragmenty obsahujຠinformà¡ciu o vetre fàºkajàºcom na kontinente (budete ich potrebovať pre inའevent).
  2. za rozbitຠtekvicu dostanete 2 odmeny: zà¡kaldnຠ(dà¡va sa vå¾dy) a nà¡hodnຠ(dà¡va sa nà¡hodne).

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

  * enchantovacie kamene:

  blessed high-grade lucky enchant stone: weapon (r-grade)
  àšspeå¡nosť + 20% pri enchantovanà­ r-grade zbranà­ s blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: armor (r-grade)
  àšspeå¡nosť + 30% pri enchantovanà­ r-grade brnenia s blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: weapon (s-grade)
  àšspeå¡nosť + 20% pri enchantovanà­ s-grade zbranà­ s blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: armor (s-grade)
  àšspeå¡nosť + 30% pri enchantovanà­ r-grade brnenia s blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. jednodielne brnenie musà­ byť enchantované medzi + 4 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed lucky enchant stone: weapon (r-grade)
  àšspeå¡nosť enchantovania + 10% pre zbrane (r-grade) pri pouå¾ità­ blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nepouå¾iteľné pre enchantovanie itemov na + 10 alebo viac.

  blessed lucky enchant stone: armor (r-grade)
  àšspeå¡nosť enchantovania + 10% for armor (r-grade) pri pouå¾ità­ blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9.


  3. master yogi's 10th anniversary event
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event bude od 20.05.2014 do 17.06.2014

  [​IMG] enchantuj s yogim!

  1. aby si sa zàºčastnil yogi master's event, nà¡jdi v jednom z miest goddess of destruction npc.
  2. toto npc ti predà¡ +4 master yogi's staff a master yogi's scroll: enchant weapon.
  3. môå¾e to byť drahé takå¾e sa vopred pripravte.

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. enchantujte svoju master yogi's staff - odmena zà¡visà­ od và½å¡ky enchantu.

   [​IMG]
   [​IMG]
  5. vå¡etko å¡lo hladko? tak sa vrà¡ťte k goddess a vymeňte svoju staffku! nezabudnite mať enchantovanຠstaffku v ruke, inak ju goddess of destruction nevymenà­!
  6. a pamà¤tajte, vymenà­ iba staffku, ktorຠmà¡te v rukà¡ch. nemà¡ và½znam u uchovà¡vať v inventà¡ri.

  [​IMG] rewards

  1. odovzdanà­m staffky npc mà¡te å¡ancu na obdrå¾anie bonusovej odmeny - secret fragment 3 alebo 7. tieto itemy sຠpotrebné na dokončenie puzzle z puzzle eventu.
  2. goddess of destruction vymenà­ vaå¡u staffku za jeden z nasledujàºcich itemov:

   [​IMG]

  truhličky:

  crafting ingredients pack
  môå¾ete zà­skať 10 kusov materià¡lu potrebného k và½robe.

  designer twilight armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: twilight armor crafting pack, twilight armor pack, alebo twilight armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer seraph armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: seraph armor crafting pack, seraph armor pack, alebo seraph armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer eternal armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: eternal armor crafting pack, eternal armor pack, alebo eternal armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  4. 10th anniversary blessing
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event bude trvať od 20.05.2014 do 17.06.2014.

  [​IMG] dostaň 10th anniversary blessing

  1. počas tohto eventu postavy s levlom 85 a viac môå¾ete zà­skať å¡pecià¡lny buff 10th anniversary premium blessing od jedného z nasledujàºcich npc: chaotic chronicle, chaotic throne or goddess of destruction. nezabudnite, å¾e dà¡vajຠrovnakའbuff.
  2. buff mà¡ 23 levelov, kaå¾dའza 1 hodinu trvania.
  3. level buffu je obnovovanའautomaticky: od 1. do 2., od 2. do 3. a tak ďalej.
  4. akonà¡hle buff zmizne, môå¾ete si à­sť pre novà½.

   [​IMG]
   [​IMG]
  5. za kaå¾dའlevel buffu dostanete nà¡hodnའitem.ak budete mať veľmi veľké å¡ťastie, dostanete secret fragment 6 potrebnའpre puzzle event.
  6. ak je vaå¡a postava mrtvà¡ a level buffu sa mà¡ zvyå¡ovať, nedostanete item a level buffu nebude navà½å¡enà½.
  7. ak mà¡te buff nabranà½, nie je moå¾né ho nabrať znova.
  8. v prà­pade, å¾e buff vyprchà¡ alebo je zmazanà½, poå¾iadajte npc o buff znova.
  9. zapamà¤tajte si, å¾e itemy nebudete dostà¡vať v prà­pade, å¾e mà¡te plnའinventà¡r.

  [​IMG] odmeny

  keď sa navyå¡uje level blessingu, môå¾ete zà­skať jeden item z nasledujàºcch:

  [​IMG]

  [​IMG]


  5. 10th anniversary items
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. anniversary itemy budຠdropovať z mobov od 20.05.2014 do 10.06.2014.
  2. vymieňať tieto itemy bude moå¾né do 17.06.2014.

  [​IMG] viac itemov pre boha itemov!

  1. zabà­jaj moby na àºrovni svojho levelu a zbieraj 10th anniversary itemy! budຠveľmi uå¾itočné pre ostatné eventy!
  2. nezabudnite, å¾e itemy nebudຠpadať z prà­å¡er, ktoré sຠo 9 a viac levlov niå¾å¡ie ako neawakenutà¡ postava.
  3. keď je và¡å¡ charakter awakenutà½, - 5 alebo viac levlov.


  6. frederick the destroyer
  [​IMG]


  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event bude trvať od 20.05.2014 do10.06.2014.
  2. počas àºdrå¾by 17.06.2014 budຠzmazané vå¡etky eventové itemy:

   • 10th anniversary item


  [​IMG] novà¡ hrozba!

  1. občania elmoredenu čelia ďalå¡iemu nebezpečenstvu - obrovskའfrederick the destroyer!
  2. tento raid boss spawnuje iba cez và­kendy celའevent: piatky, soboty, nedele neďaleko elfskej dediny.
  3. čas spawnu je jasne danའa to (4x denne). tu sຠpravidlà¡ nà¡jazdu:

   [​IMG]


  [​IMG] kaå¾dའbude teraz tancovať!

  1. frederick the destroyer spawnuje nar 60 minàºt: nad hlavou mu uvidà­te å¡pecià¡lny časovač. keď čas uplynie, frederick the destroyer zmizne.
  2. kaå¾dའkto je na sprà¡vnom mieste v sprà¡vny čas sa bude môcť eventu zàºčastniť.
  3. orc nezaàºtočà­ prvà½.
  4. poå¡kodenie, ktoré mu spôsobà­te je 1 bod za 1 àºder. buďte pripravenà­!
  5. keď orkové hp klesnຠna 90%, vå¡etci zàºčastnenà­ budຠ"presunutà­" na frintezza raid . znamenà¡ to, å¾e frederick the destroyer bude pouå¾à­vať skill dance time na kà¡å¾dého zàºčastneného v okruhu 1500. tento skill nàºti àºčastnà­kov tancovať tak ako na frintezze.
  6. keď orkové hp klesnຠna 60%, začne pouå¾à­vať whirlwind rovnakའako tauti. toto postihne àºčastnà­kov v okruhu 1000.
  7. keď orkové hp klesnຠna 30%, začne pouå¾à­vať typhoon (okruh od400 do 1000).

   [​IMG]
   [​IMG]
  8. keď orkové hp klesnຠna 10%, začne zase pouå¾à­vať dance time.
  9. keď frederick the destroyer bude pripravenའpouå¾iť skill upozornà­ và¡s na to å¡pecià¡lna sprà¡va, takå¾e nemajte strach, å¾e to nestihnete zaregistrovať!


  [​IMG] buď so å¡tà­tom alebo na ňom!

  1. z tohto bossa nie je å¾iadny drop.
  2. v prà­pade, å¾e vyhrà¡te, objavà­ sa victory npc a odmenà­ àºčastnà­kov s orc supply box a 50 10th anniversary items.
  3. v prà­pade, å¾e prehrà¡te, objavà­ sa npc defeat a aj tak odmenà­ àºčastnà­kov! odmena je: orc supply box.
  4. pozor, tieto odmeny sຠdostupné len pre postavy 85+. odmena je dà¡vanà¡ vå¾dy raz denne na àºčet.
  5. truhličky môå¾u obsahovať (1 item z nasledujàºcich):

   [​IMG]
   [​IMG]
  6. npcs je podobné lydii, ktorຠmà¡te moå¾nosť vidieť v orbis temple. prà­chod npc je vå¾dy ohlà¡senའsprà¡vou.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  7. npcs bude na mieste iba na 5 minàºt, takå¾e rà½chlo, utekajte pre svoju odmenu!

  7. 10th anniversary attendance
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event začne 20.05.2014 a skončà­ 17.06.2014.

  [​IMG] zbieranie znà¡mok

  1. za kaå¾é lognutie do hry (jedno denne) obdrå¾à­te 1 znà¡mku s lineage 2 logom. koľko znà¡mok mà¡te si môå¾ete pozrieť v rozhranà­ ktoré mà¡te vpravo na obrazovke. kliknite na tlačà­tko10th anniversary event a pozrite sa na prvຠzà¡loå¾ku.
  2. kaå¾dའriadok mà¡ 5 prà¡zdnych polà­čok pre znà¡mky. potrebujete vyplniť tieto polà­čka nazbieranà­m 5 znà¡mok. akonà¡hle je riadok plnà½, tlačà­tko reward sa stà¡va aktà­vnym a vy si môå¾ete vybrať svoju odmenu!
  3. dostanete znà¡mku za kaå¾dé prvé lognutie do hry kaå¾dའdeň. (počà­ta sa od 6:30 gmt +1).
  4. logovanie je počà­tané pre celའàºčet takå¾e je jedno, ktorའcharacter chcete hrať - stà¡le to bude jedna znà¡mka denne na àºčet.
  5. iba postavy s levlom 85 a viac budຠdostà¡vať znà¡mky.
  6. znà¡mku dostanete ak ste zostali prihlà¡senà­ aspoň 1 minàºtu s otvorenà½m oknom o 10. và½ročà­. (main tab).

  [​IMG] odmeny

  1. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • mid-grade life stone (r-grade)
  • high-grade life stone (r-grade)
  • top-grade life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r-grade)
  • teal soul crystal fragment (r-grade)
  • purple soul crystal fragment (r-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r95-grade)
  • teal soul crystal fragment (r95-grade)
  • purple soul crystal fragment (r95-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone
  • gemstone (a-grade)
  • gemstone (s-grade)


  2. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r95-grade)
  • teal soul crystal fragment (r95-grade)
  • purple soul crystal fragment (r95-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone


  3. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone


  4. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone

  8. dancing cat's steps
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event začne 20.05.2014 a skončà­ 03.06.2014.

  [​IMG] tancujte s mačkami!


  1. na nà¡mestiach hlavnà½ch miest elmoredenu stretnete roztomilé tancujàºce mačky.

  2. nebuďte hanblivà­. porozprà¡vajte sa s nimi a prijmite å¡pecià¡lny buff.

   [​IMG]
   [​IMG]
  3. dancing cat's steps majຠefektné animà¡cie, takå¾e nie je moå¾né aby ste to zmeå¡kali!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. ale na to, aby ste mohli dostať tento å¡pecià¡lny buff potrebujete splniť jednu z tà½chto podmienok:
   • byť v parte, ktorà¡ obsahuje3 rôzne rasy (naprà­klad, človek, trpaslà­k, kamael).
   • byť v plnej parte of 7 ľudà­ (nezà¡leå¾à­ na rase).
  5. buff dostanete, keď sa party leader porozprà¡va s jednou z mačiek.
  6. opatrne! tento buff sa maå¾e ak postava zomrie bez «noblesse blessing», ak prepne medzi subkami alebo ide na olympià¡du.


  9. dragon weapons
  [​IMG]


  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event začà­na 03.06.2014 a končà­17.06.2014 .
  2. počas àºdrå¾by servru 17.06.2014 budຠvå¡etky eventové itemy zmazané:

   • sealed dragon's weapon borrowed by toy knight
   • dragon's weapon borrowed by toy knight
   • genuine dragon weapon
   • toy knight's scroll: release seal
   • dragon scroll: boost weapon

  [​IMG] sealed dragon weapons

  1. nà¡jdite toy knight npc v jednom z hlavnà½ch miest elmoredenu.
  2. iba za 100 000 aden ste schopnའsi kàºpiť sealed dragon's weapon borrowed by toy knight!

   [​IMG]
   [​IMG]
  3. tupovanie tà½chto zbranà­ je bez limitu! vezmite si koľko chcete!
  4. tieto zbrane majຠå¡pecifickຠpasà­vnu å¡pecià¡lnu vlastnosť assisting strength.
  5. celའzoznam itemov, ktoré môå¾ete zakàºpiť:

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  6. zbrane nemajຠčasovའlimit a budຠprà­stupné do konca eventu 17.06.2014.
  7. sealed weapon nemà¡ rank (ako ostatné typy eventovà½ch zbranà­). vyuå¾à­va no grade soulshoty/spiritshoty (ktoré zakàºpite v kaå¾dom grocery store).
  8. budete potrebovať drevené å¡à­py na pouå¾à­vanie lukov a kuå¡à­. infinite quiver\container je moå¾né zakàºpiť u toy knight za symbolickຠcenu - 1600 aden.

   [​IMG]
   [​IMG]
  9. tieto zbrane sຠoveľa lepå¡ie ako r99 amaranthine zbrane. niet pochà½b o tom, å¾e sa bude ຠhodiť ako pri love, tak aj pr pvp!


  [​IMG] toy knight's scroll: release seal

  1. na zà¡klade rozhovoru s toy knight môå¾ete zà­skať toy knight's scroll: release seal, ktorའje potrebnའna àºpravu dragon zbranà­.

   [​IMG]
   [​IMG]
  2. nasaďte si zbraň a otvorte okno so skillmi.
  3. pouå¾ite toy knight's breath skill (nà¡jdete ho v časti item skill), aby ste vylepå¡ili zbraň a zà­skali skutočne impozantnຠzbraň!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. po pouå¾ità­ skillu, sa zbraň objavà­ v inventà¡ri danej postavy. (v sàºlade s typom zbrane, ktorའbol nasadenà­ v kroku 2).
  5. starའslabå¡à­ item nezmizne, takå¾e bude moå¾né ich pouå¾à­vať oba!
  6. jeden character môå¾e zà­skať nie viac ako jeden zvitok denne (reset nastà¡va kaå¾dའdeň o 6:30 am (gmt +1)).
  7. toy knight's scroll: release seal nemôå¾e byť vymenenà½, dropnutའalebo predanà½. môå¾e byť zničenའa odloå¾enའdo sàºkromného skladu.

  [​IMG] unsealed dragon zbrane

  1. po pouå¾ità­ zvitku toy knight's scroll: release seal obdrå¾à­te unsealed dragon zbraň. narozdiel od sealed zbrane, tà¡to mà¡ časovའlimit - 1 hodinu. pouå¾ite ju s rozumom!
  2. unsealed zbraň mà¡ å¡pecià¡lny pasà­vny skill great assisting strength.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]


  [​IMG] genuine dragon zbrane

  1. toto ale eå¡te nie je koniec zà¡bavy! mà¡å¡ å¡ancu vyskàºå¡ať najsilnejå¡u zbraň, ktorà¡ kedy v lineage ii bola!
  2. genuine dragon zbraň mà¡ rovnaké staty ako dragon zbrane najvyå¡å¡ieho levelu.
  3. rà½chlo, vyuå¾ite ju, pretoå¾e je vaå¡a iba na 1 hodinu!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. aby ste zà­skali tàºto zbrať, musà­te sa porozprà¡vať s the toy knight. zà­skanie toy knight's scroll: release seal và¡m dà¡va å¡ancu na obdrå¾anie dragon scroll: boost weapon.
  5. toy knight rà¡d vymenà­ tento scroll a sealed zbraň za najsilnejå¡iu genuine dragon zbraň. å anca và½meny je 100%.
  6. top zbrane majຠ1 pasà­vny a 3 aktà­vne skilly.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  7. hlavne dbajte na attack attribute level - s takà½mto darom zničà­te nepriateľa v okamihu!
  8. potrebné itemy na aktà­vne skilly tejto zbrane zakàºpite u toy's knight (500 000 adena za item).
  9. môå¾ete kàºpiť krv od å¡pecià¡lnych npc: theodric (entrance to antharas lair), jenna (rune) and klein (forge of the gods).

   [​IMG]


  [​IMG] porovnanie vizuà¡lnych efektov zbranà­:

  1. unsealed and genuine dragon zbraň majຠcharakteristickའvisuà¡lny efekt, kdeå¾to sealed zbraň nemà¡ å¾iadny.
  2. pouå¾ite tàºto tabuľku na porovnanie zbranà­:

   [​IMG]
   * pre lepå¡ie porozumenie boli nà¡zvy zjednoduå¡ené:

   sealed weapon = sealed dragon's weapon borrowed by toy knight
   unsealed weapon = dragon's weapon borrowed by toy knight

  originà¡l nà¡jdete tu!
   
  Last edited by a moderator: May 21, 2014
  KarelIV, Diggidy, orbi_ and 2 others like this.
 2. orbi_

  orbi_ User

  Joined:
  08.02.12
  Messages:
  165
  Likes Received:
  46
  dà­ky za překlady :)
   
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  nie je začo, keby sa và¡m všetkà½m niečo na prekladoch nepozdà¡valo, prà­padne mà¡te vhodnejšà­, nevà¡hajte mi to povedať, napà­sať atd. :)
   
 4. KarelIV

  KarelIV User

  Joined:
  17.04.14
  Messages:
  11
  Likes Received:
  9
  děkuji za překlad, hodně mě pomohl
   
 5. melcz

  melcz User

  Joined:
  12.02.12
  Messages:
  385
  Likes Received:
  82
  pekna prace