1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Eventy

Тема в разделе "Czech and Slovak", создана пользователем Lunetta, 21 май 2014.

 1. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  hardcorely yours, lineage

  [​IMG]

  ľudia!

  dnes å¡tartuje obrovskà¡ oslava! ako iste viete, lineage ii dosiahla 10 ročné jubileum. uvaå¾ujeme o tom ako o và½znamnom và½ročà­ a uvà¡dzame najvà¤čå¡à­ event v histórii lineage.
  k dispozà­cii bude å¡irokà¡ å¡kà¡la slà¡vnostà­ - od zbierania častà­ puzzle cez rozbà­janie tekvà­c aå¾ po boj s veľkà½m orkom.


  vezmite prosà­m na vedomie, å¾e aj keď celའevent bude trvať mesiac, kaå¾dà¡ slà¡vnosť mà¡ konkrétny plà¡n.

  1. puzzle event
  [​IMG] 10th anniversary event

  1. tento event pozostà¡va z niekoľkà½ch častà­. na to, aby ste obdrå¾ali odmenu potrebujete zbierať memory fragments a secret fragments.
  2. fragmenty môå¾ete pomocou å¡pecià¡lneho rozhrania, ktoré je dostupné na pravej strane vaå¡ej obrazovky.kliknite na tlačà­tko 10th anniversary event aby sa sprà­stupnili popisy slà¡vnostà­ a/alebo moå¾nosť obchodovania s nazbieranà½mi fragmentami.
   [​IMG]
  3. kaå¾dའkàºsok je farebnà¡ karta, ktorà¡ reprezentuje jeden z veľkà½ch lineage 2 updatov.
   [​IMG][​IMG]
  4. keď dokončà­te puzzle z memory fragment, dostanete obrà¡zok, ktorའvyvolà¡ krà¡sne spomienky. :)
  5. odmeny sa zdajຠbyť pekné:
   [​IMG]
  6. ak nà¡hodou mà¡te nejaké ďalå¡ie memory fragments alebo secret fragments, chаotic chronicle npc và¡m ich rà¡d vymenà­ za 10th anniversary items!
   [​IMG]
  7. và½mennའkurzovའlà­stok:
   [​IMG]
  8. môå¾ete taktieå¾ vyskàºå¡ať vaå¡e å¡ťastie v lotérii pri hre s jednà½m z troch npc. dajte npc 64 10th anniversary itemov a môå¾ete zà­skať jednu z nasledujàºcich odmien:
   [​IMG]
  9. je to stà¡le và½hernà¡ lotéria - vå¾dy dostanete jeden z itemov na predchà¡dzajàºcom obrà¡zku!
  10. je aj inà¡ cesta ako zà­skať memory fragments: dajte chaotic chronicle 50 10th anniversary itemov a dostanete nà¡hodne 1 fragment. ak budete mať å¡ťastie, tak za 50 10th anniversary itemov dostanete 8 rôznych memory fragments naraz.
   [​IMG]
  11. je pravdepodobné, å¾e zà­skate secret fragment 1 alebo 4.
  12. keď spravà­te puzzle z secret fragments, zà­skate obraz tajomného vetra.
  13. ako a kedy môå¾ete zà­skať secret fragments:
   [​IMG]
  14. tu sຠodmeny za 8 nazbieranà½ch fragmentov!
   [​IMG]
  15. odmenu dostanete (len ak mà¡te celé puzzle) kliknutà­m na receive reward. ak chà½ba čo len jedna časť puzzle, tlačà­tko bude neaktà­vne.
   [​IMG]


  truhličky:

  crafting ingredients pack
  môå¾ete zà­skať 10 kusov materià¡lu potrebného k và½robe.

  designer twilight armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: twilight armor crafting pack, twilight armor pack, alebo twilight armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer seraph armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: seraph armor crafting pack, seraph armor pack, alebo seraph armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer eternal armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: eternal armor crafting pack, eternal armor pack, alebo eternal armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  2. squash event
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event začne 20.05.2014 a končà­ 17.06.2014.
   [*]17.06.2014 počas àºdrå¾by servru 17.06.2014 budຠzmazané vå¡etky eventové itemy:
  • squash seed
  • large squash seed


  [​IMG] dostaňte sa k jadru!

  1. staré dobré tekvice su spà¤ť vo svete elmoredenu!
   [*]potrebujete zà­skať squash seed (pre malé tekvice) a large squash seed (pre veľké). pomôå¾e và¡m v tom aj chaotic throne npc, ktorའje umiestnenའna å¡pecià¡lnom eventovom pódiu! taktieå¾ và¡s oboznà¡mi s detailami eventu.
   [​IMG]
   [*]malé a veľké tekvice spawnujຠna 30 a 100 sekàºnd v tomto poradà­ (malà¡ 30s, veľà¡ 100s). uvidà­te odpočet priamo nad tekvicou. rozbite ju čo najrà½chlejå¡ie ako sa dà¡.
   [*]pouå¾ità­m squash seed môå¾ete zà­skať buď high-quality squash alebo defective squash (sólo rozbà­janie). vå¡etko je to o vaå¡om å¡ťastà­!
   [*]pouå¾ità­m large squash seed môå¾ete zà­skať buď high-quality large squash alebo defective large squash (party rozbà­janie). zase je to otà¡zka å¡ťastia!
   [*]tekvica môå¾e byť rozbà­janà¡ akoukoľvek zbraňou, a miera poå¡kodenia nerozhoduje. najdôleå¾itejå¡à­ je počet àºderov.
   [*]buďte pripravenà­, pretoå¾e budete potrebovať veľa anniversary itemov:
   [​IMG]

  [​IMG] odmeny

  1. keď je tekvica rozbità¡, mà¡te å¡ancu zà­skať secret fragment 2, 5 alebo 8 . tieto fragmenty obsahujຠinformà¡ciu o vetre fàºkajàºcom na kontinente (budete ich potrebovať pre inའevent).
  2. za rozbitຠtekvicu dostanete 2 odmeny: zà¡kaldnຠ(dà¡va sa vå¾dy) a nà¡hodnຠ(dà¡va sa nà¡hodne).

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

  * enchantovacie kamene:

  blessed high-grade lucky enchant stone: weapon (r-grade)
  àšspeå¡nosť + 20% pri enchantovanà­ r-grade zbranà­ s blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: armor (r-grade)
  àšspeå¡nosť + 30% pri enchantovanà­ r-grade brnenia s blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: weapon (s-grade)
  àšspeå¡nosť + 20% pri enchantovanà­ s-grade zbranà­ s blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed high-grade lucky enchant stone: armor (s-grade)
  àšspeå¡nosť + 30% pri enchantovanà­ r-grade brnenia s blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. jednodielne brnenie musà­ byť enchantované medzi + 4 and + 9. nedà¡ sa dať do aukcie.

  blessed lucky enchant stone: weapon (r-grade)
  àšspeå¡nosť enchantovania + 10% pre zbrane (r-grade) pri pouå¾ità­ blessed scroll: enchant weapon. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9. nepouå¾iteľné pre enchantovanie itemov na + 10 alebo viac.

  blessed lucky enchant stone: armor (r-grade)
  àšspeå¡nosť enchantovania + 10% for armor (r-grade) pri pouå¾ità­ blessed scroll: enchant armor. iba pre itemy enchantované medzi + 3 and + 9.


  3. master yogi's 10th anniversary event
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event bude od 20.05.2014 do 17.06.2014

  [​IMG] enchantuj s yogim!

  1. aby si sa zàºčastnil yogi master's event, nà¡jdi v jednom z miest goddess of destruction npc.
  2. toto npc ti predà¡ +4 master yogi's staff a master yogi's scroll: enchant weapon.
  3. môå¾e to byť drahé takå¾e sa vopred pripravte.

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. enchantujte svoju master yogi's staff - odmena zà¡visà­ od và½å¡ky enchantu.

   [​IMG]
   [​IMG]
  5. vå¡etko å¡lo hladko? tak sa vrà¡ťte k goddess a vymeňte svoju staffku! nezabudnite mať enchantovanຠstaffku v ruke, inak ju goddess of destruction nevymenà­!
  6. a pamà¤tajte, vymenà­ iba staffku, ktorຠmà¡te v rukà¡ch. nemà¡ và½znam u uchovà¡vať v inventà¡ri.

  [​IMG] rewards

  1. odovzdanà­m staffky npc mà¡te å¡ancu na obdrå¾anie bonusovej odmeny - secret fragment 3 alebo 7. tieto itemy sຠpotrebné na dokončenie puzzle z puzzle eventu.
  2. goddess of destruction vymenà­ vaå¡u staffku za jeden z nasledujàºcich itemov:

   [​IMG]

  truhličky:

  crafting ingredients pack
  môå¾ete zà­skať 10 kusov materià¡lu potrebného k và½robe.

  designer twilight armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: twilight armor crafting pack, twilight armor pack, alebo twilight armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer seraph armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: seraph armor crafting pack, seraph armor pack, alebo seraph armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  designer eternal armor pack
  dvojklik na zà­skanie jedného z nasledujàºcich: eternal armor crafting pack, eternal armor pack, alebo eternal armor pack s itemom enchantovanà½m na 5, 6, alebo 8.

  4. 10th anniversary blessing
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event bude trvať od 20.05.2014 do 17.06.2014.

  [​IMG] dostaň 10th anniversary blessing

  1. počas tohto eventu postavy s levlom 85 a viac môå¾ete zà­skať å¡pecià¡lny buff 10th anniversary premium blessing od jedného z nasledujàºcich npc: chaotic chronicle, chaotic throne or goddess of destruction. nezabudnite, å¾e dà¡vajຠrovnakའbuff.
  2. buff mà¡ 23 levelov, kaå¾dའza 1 hodinu trvania.
  3. level buffu je obnovovanའautomaticky: od 1. do 2., od 2. do 3. a tak ďalej.
  4. akonà¡hle buff zmizne, môå¾ete si à­sť pre novà½.

   [​IMG]
   [​IMG]
  5. za kaå¾dའlevel buffu dostanete nà¡hodnའitem.ak budete mať veľmi veľké å¡ťastie, dostanete secret fragment 6 potrebnའpre puzzle event.
  6. ak je vaå¡a postava mrtvà¡ a level buffu sa mà¡ zvyå¡ovať, nedostanete item a level buffu nebude navà½å¡enà½.
  7. ak mà¡te buff nabranà½, nie je moå¾né ho nabrať znova.
  8. v prà­pade, å¾e buff vyprchà¡ alebo je zmazanà½, poå¾iadajte npc o buff znova.
  9. zapamà¤tajte si, å¾e itemy nebudete dostà¡vať v prà­pade, å¾e mà¡te plnའinventà¡r.

  [​IMG] odmeny

  keď sa navyå¡uje level blessingu, môå¾ete zà­skať jeden item z nasledujàºcch:

  [​IMG]

  [​IMG]


  5. 10th anniversary items
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. anniversary itemy budຠdropovať z mobov od 20.05.2014 do 10.06.2014.
  2. vymieňať tieto itemy bude moå¾né do 17.06.2014.

  [​IMG] viac itemov pre boha itemov!

  1. zabà­jaj moby na àºrovni svojho levelu a zbieraj 10th anniversary itemy! budຠveľmi uå¾itočné pre ostatné eventy!
  2. nezabudnite, å¾e itemy nebudຠpadať z prà­å¡er, ktoré sຠo 9 a viac levlov niå¾å¡ie ako neawakenutà¡ postava.
  3. keď je và¡å¡ charakter awakenutà½, - 5 alebo viac levlov.


  6. frederick the destroyer
  [​IMG]


  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event bude trvať od 20.05.2014 do10.06.2014.
  2. počas àºdrå¾by 17.06.2014 budຠzmazané vå¡etky eventové itemy:

   • 10th anniversary item


  [​IMG] novà¡ hrozba!

  1. občania elmoredenu čelia ďalå¡iemu nebezpečenstvu - obrovskའfrederick the destroyer!
  2. tento raid boss spawnuje iba cez và­kendy celའevent: piatky, soboty, nedele neďaleko elfskej dediny.
  3. čas spawnu je jasne danའa to (4x denne). tu sຠpravidlà¡ nà¡jazdu:

   [​IMG]


  [​IMG] kaå¾dའbude teraz tancovať!

  1. frederick the destroyer spawnuje nar 60 minàºt: nad hlavou mu uvidà­te å¡pecià¡lny časovač. keď čas uplynie, frederick the destroyer zmizne.
  2. kaå¾dའkto je na sprà¡vnom mieste v sprà¡vny čas sa bude môcť eventu zàºčastniť.
  3. orc nezaàºtočà­ prvà½.
  4. poå¡kodenie, ktoré mu spôsobà­te je 1 bod za 1 àºder. buďte pripravenà­!
  5. keď orkové hp klesnຠna 90%, vå¡etci zàºčastnenà­ budຠ"presunutà­" na frintezza raid . znamenà¡ to, å¾e frederick the destroyer bude pouå¾à­vať skill dance time na kà¡å¾dého zàºčastneného v okruhu 1500. tento skill nàºti àºčastnà­kov tancovať tak ako na frintezze.
  6. keď orkové hp klesnຠna 60%, začne pouå¾à­vať whirlwind rovnakའako tauti. toto postihne àºčastnà­kov v okruhu 1000.
  7. keď orkové hp klesnຠna 30%, začne pouå¾à­vať typhoon (okruh od400 do 1000).

   [​IMG]
   [​IMG]
  8. keď orkové hp klesnຠna 10%, začne zase pouå¾à­vať dance time.
  9. keď frederick the destroyer bude pripravenའpouå¾iť skill upozornà­ và¡s na to å¡pecià¡lna sprà¡va, takå¾e nemajte strach, å¾e to nestihnete zaregistrovať!


  [​IMG] buď so å¡tà­tom alebo na ňom!

  1. z tohto bossa nie je å¾iadny drop.
  2. v prà­pade, å¾e vyhrà¡te, objavà­ sa victory npc a odmenà­ àºčastnà­kov s orc supply box a 50 10th anniversary items.
  3. v prà­pade, å¾e prehrà¡te, objavà­ sa npc defeat a aj tak odmenà­ àºčastnà­kov! odmena je: orc supply box.
  4. pozor, tieto odmeny sຠdostupné len pre postavy 85+. odmena je dà¡vanà¡ vå¾dy raz denne na àºčet.
  5. truhličky môå¾u obsahovať (1 item z nasledujàºcich):

   [​IMG]
   [​IMG]
  6. npcs je podobné lydii, ktorຠmà¡te moå¾nosť vidieť v orbis temple. prà­chod npc je vå¾dy ohlà¡senའsprà¡vou.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  7. npcs bude na mieste iba na 5 minàºt, takå¾e rà½chlo, utekajte pre svoju odmenu!

  7. 10th anniversary attendance
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu:

  1. event začne 20.05.2014 a skončà­ 17.06.2014.

  [​IMG] zbieranie znà¡mok

  1. za kaå¾é lognutie do hry (jedno denne) obdrå¾à­te 1 znà¡mku s lineage 2 logom. koľko znà¡mok mà¡te si môå¾ete pozrieť v rozhranà­ ktoré mà¡te vpravo na obrazovke. kliknite na tlačà­tko10th anniversary event a pozrite sa na prvຠzà¡loå¾ku.
  2. kaå¾dའriadok mà¡ 5 prà¡zdnych polà­čok pre znà¡mky. potrebujete vyplniť tieto polà­čka nazbieranà­m 5 znà¡mok. akonà¡hle je riadok plnà½, tlačà­tko reward sa stà¡va aktà­vnym a vy si môå¾ete vybrať svoju odmenu!
  3. dostanete znà¡mku za kaå¾dé prvé lognutie do hry kaå¾dའdeň. (počà­ta sa od 6:30 gmt +1).
  4. logovanie je počà­tané pre celའàºčet takå¾e je jedno, ktorའcharacter chcete hrať - stà¡le to bude jedna znà¡mka denne na àºčet.
  5. iba postavy s levlom 85 a viac budຠdostà¡vať znà¡mky.
  6. znà¡mku dostanete ak ste zostali prihlà¡senà­ aspoň 1 minàºtu s otvorenà½m oknom o 10. và½ročà­. (main tab).

  [​IMG] odmeny

  1. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • mid-grade life stone (r-grade)
  • high-grade life stone (r-grade)
  • top-grade life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r-grade)
  • teal soul crystal fragment (r-grade)
  • purple soul crystal fragment (r-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r95-grade)
  • teal soul crystal fragment (r95-grade)
  • purple soul crystal fragment (r95-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone
  • gemstone (a-grade)
  • gemstone (s-grade)


  2. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r95-grade)
  • teal soul crystal fragment (r95-grade)
  • purple soul crystal fragment (r95-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone


  3. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • blessed scroll of escape
  • life stone (r-grade)
  • life stone (r95-grade)
  • mid-grade life stone (r95-grade)
  • high-grade life stone (r95-grade)
  • top-grade life stone (r95-grade)
  • life stone (r99-grade)
  • mid-grade life stone (r99-grade)
  • high-grade life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • yellow soul crystal fragment (r99-grade)
  • teal soul crystal fragment (r99-grade)
  • purple soul crystal fragment (r99-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone


  4. tà½å¾dennà¡ darčekovà¡ krabica - dvojklik na zà­skanie jedného nà¡hodného itemu.


  • life stone (r99-grade)
  • top-grade life stone (r99-grade)
  • life stone instilled with giants' power
  • aria's life stone

  8. dancing cat's steps
  [​IMG]

  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event začne 20.05.2014 a skončà­ 03.06.2014.

  [​IMG] tancujte s mačkami!


  1. na nà¡mestiach hlavnà½ch miest elmoredenu stretnete roztomilé tancujàºce mačky.

  2. nebuďte hanblivà­. porozprà¡vajte sa s nimi a prijmite å¡pecià¡lny buff.

   [​IMG]
   [​IMG]
  3. dancing cat's steps majຠefektné animà¡cie, takå¾e nie je moå¾né aby ste to zmeå¡kali!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. ale na to, aby ste mohli dostať tento å¡pecià¡lny buff potrebujete splniť jednu z tà½chto podmienok:
   • byť v parte, ktorà¡ obsahuje3 rôzne rasy (naprà­klad, človek, trpaslà­k, kamael).
   • byť v plnej parte of 7 ľudà­ (nezà¡leå¾à­ na rase).
  5. buff dostanete, keď sa party leader porozprà¡va s jednou z mačiek.
  6. opatrne! tento buff sa maå¾e ak postava zomrie bez «noblesse blessing», ak prepne medzi subkami alebo ide na olympià¡du.


  9. dragon weapons
  [​IMG]


  [​IMG] plà¡n eventu

  1. event začà­na 03.06.2014 a končà­17.06.2014 .
  2. počas àºdrå¾by servru 17.06.2014 budຠvå¡etky eventové itemy zmazané:

   • sealed dragon's weapon borrowed by toy knight
   • dragon's weapon borrowed by toy knight
   • genuine dragon weapon
   • toy knight's scroll: release seal
   • dragon scroll: boost weapon

  [​IMG] sealed dragon weapons

  1. nà¡jdite toy knight npc v jednom z hlavnà½ch miest elmoredenu.
  2. iba za 100 000 aden ste schopnའsi kàºpiť sealed dragon's weapon borrowed by toy knight!

   [​IMG]
   [​IMG]
  3. tupovanie tà½chto zbranà­ je bez limitu! vezmite si koľko chcete!
  4. tieto zbrane majຠå¡pecifickຠpasà­vnu å¡pecià¡lnu vlastnosť assisting strength.
  5. celའzoznam itemov, ktoré môå¾ete zakàºpiť:

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  6. zbrane nemajຠčasovའlimit a budຠprà­stupné do konca eventu 17.06.2014.
  7. sealed weapon nemà¡ rank (ako ostatné typy eventovà½ch zbranà­). vyuå¾à­va no grade soulshoty/spiritshoty (ktoré zakàºpite v kaå¾dom grocery store).
  8. budete potrebovať drevené å¡à­py na pouå¾à­vanie lukov a kuå¡à­. infinite quiver\container je moå¾né zakàºpiť u toy knight za symbolickຠcenu - 1600 aden.

   [​IMG]
   [​IMG]
  9. tieto zbrane sຠoveľa lepå¡ie ako r99 amaranthine zbrane. niet pochà½b o tom, å¾e sa bude ຠhodiť ako pri love, tak aj pr pvp!


  [​IMG] toy knight's scroll: release seal

  1. na zà¡klade rozhovoru s toy knight môå¾ete zà­skať toy knight's scroll: release seal, ktorའje potrebnའna àºpravu dragon zbranà­.

   [​IMG]
   [​IMG]
  2. nasaďte si zbraň a otvorte okno so skillmi.
  3. pouå¾ite toy knight's breath skill (nà¡jdete ho v časti item skill), aby ste vylepå¡ili zbraň a zà­skali skutočne impozantnຠzbraň!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. po pouå¾ità­ skillu, sa zbraň objavà­ v inventà¡ri danej postavy. (v sàºlade s typom zbrane, ktorའbol nasadenà­ v kroku 2).
  5. starའslabå¡à­ item nezmizne, takå¾e bude moå¾né ich pouå¾à­vať oba!
  6. jeden character môå¾e zà­skať nie viac ako jeden zvitok denne (reset nastà¡va kaå¾dའdeň o 6:30 am (gmt +1)).
  7. toy knight's scroll: release seal nemôå¾e byť vymenenà½, dropnutའalebo predanà½. môå¾e byť zničenའa odloå¾enའdo sàºkromného skladu.

  [​IMG] unsealed dragon zbrane

  1. po pouå¾ità­ zvitku toy knight's scroll: release seal obdrå¾à­te unsealed dragon zbraň. narozdiel od sealed zbrane, tà¡to mà¡ časovའlimit - 1 hodinu. pouå¾ite ju s rozumom!
  2. unsealed zbraň mà¡ å¡pecià¡lny pasà­vny skill great assisting strength.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]


  [​IMG] genuine dragon zbrane

  1. toto ale eå¡te nie je koniec zà¡bavy! mà¡å¡ å¡ancu vyskàºå¡ať najsilnejå¡u zbraň, ktorà¡ kedy v lineage ii bola!
  2. genuine dragon zbraň mà¡ rovnaké staty ako dragon zbrane najvyå¡å¡ieho levelu.
  3. rà½chlo, vyuå¾ite ju, pretoå¾e je vaå¡a iba na 1 hodinu!

   [​IMG]
   [​IMG]
  4. aby ste zà­skali tàºto zbrať, musà­te sa porozprà¡vať s the toy knight. zà­skanie toy knight's scroll: release seal và¡m dà¡va å¡ancu na obdrå¾anie dragon scroll: boost weapon.
  5. toy knight rà¡d vymenà­ tento scroll a sealed zbraň za najsilnejå¡iu genuine dragon zbraň. å anca và½meny je 100%.
  6. top zbrane majຠ1 pasà­vny a 3 aktà­vne skilly.

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
  7. hlavne dbajte na attack attribute level - s takà½mto darom zničà­te nepriateľa v okamihu!
  8. potrebné itemy na aktà­vne skilly tejto zbrane zakàºpite u toy's knight (500 000 adena za item).
  9. môå¾ete kàºpiť krv od å¡pecià¡lnych npc: theodric (entrance to antharas lair), jenna (rune) and klein (forge of the gods).

   [​IMG]


  [​IMG] porovnanie vizuà¡lnych efektov zbranà­:

  1. unsealed and genuine dragon zbraň majຠcharakteristickའvisuà¡lny efekt, kdeå¾to sealed zbraň nemà¡ å¾iadny.
  2. pouå¾ite tàºto tabuľku na porovnanie zbranà­:

   [​IMG]
   * pre lepå¡ie porozumenie boli nà¡zvy zjednoduå¡ené:

   sealed weapon = sealed dragon's weapon borrowed by toy knight
   unsealed weapon = dragon's weapon borrowed by toy knight

  originà¡l nà¡jdete tu!
   
  Последнее редактирование модератором: 21 май 2014
  KarelIV, Diggidy, orbi_ и 2 другим нравится это.
 2. orbi_

  orbi_ User

  Регистрация:
  08.02.12
  Сообщения:
  165
  Симпатии:
  46
  dà­ky za překlady :)
   
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  nie je začo, keby sa và¡m všetkà½m niečo na prekladoch nepozdà¡valo, prà­padne mà¡te vhodnejšà­, nevà¡hajte mi to povedať, napà­sať atd. :)
   
 4. KarelIV

  KarelIV User

  Регистрация:
  17.04.14
  Сообщения:
  11
  Симпатии:
  9
  děkuji za překlad, hodně mě pomohl
   
 5. melcz

  melcz User

  Регистрация:
  12.02.12
  Сообщения:
  385
  Симпатии:
  82
  pekna prace